Pages

Naapurit hylkivät vammaisia

9.6.13

Naa­pu­rit ovat vas­tus­ta­neet ke­hi­tys­vam­mais­ten nuor­ten asun­to­la­han­ket­ta jo­kai­ses­sa mah­dol­li­ses­sa vai­hees­sa. Vuo­sia suun­ni­tel­tu ta­lo val­mis­tu­nee vuon­na 2015.

Ke­hi­tys­vam­mai­set nuo­ret ovat saa­neet hyy­tä­vän vas­taan­oton Rii­lah­den pie­nel­lä oma­ko­ti­alueel­la Es­poon Kai­taal­la. Ve­ne­puun­tiel­le suun­ni­tel­ta­va asun­to­la to­teu­tuu mel­ko var­mas­ti, mut­ta naa­pu­rus­to on käy­nyt sit­keää vii­vy­tys­tais­te­lua nel­jä vuot­ta sit­ten al­ka­nut­ta han­ket­ta vas­taan.

"Il­man kaik­kia va­li­tuk­sia ta­lo oli­si jo pys­tys­sä", sa­noo Timo Joensuu, jo­ka on tul­lut kat­so­maan tu­le­van asun­to­lan met­säis­tä tont­tia tyt­tä­ren­sä Aino Joensuun, 18, ja kah­den muun ke­hi­tys­vam­mai­sen nuo­ren kans­sa.

Ton­tin kaa­va­muu­tok­ses­ta tu­li Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­teen nel­jä va­li­tus­ta. Niis­sä ve­dot­tiin muun muas­sa asun­to­jen ar­von ale­ne­mi­seen, häi­rit­se­vään kul­je­tus­lii­ken­tee­seen, ra­ken­nuk­sen so­pi­mat­to­muu­teen pien­ta­lo­alueel­le – ja tie­tys­ti lii­to-ora­viin.
Hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si kaik­ki va­li­tuk­set pe­rus­teet­to­mi­na.

"Tässä on ky­se sii­tä, et­tä ai­kui­set kou­lu­te­tut ih­mi­set osaa­vat ver­ho­ta va­li­tuk­sen­sa muu­hun kuin vam­mais­ten vas­tus­ta­mi­seen", Ai­no Joen­suun äi­ti Sari Koivusaari-Joensuu us­koo.

"Ha­luai­sin ve­do­ta naa­pu­rei­hin, et­tä he ajat­te­li­si­vat in­hi­mil­li­ses­ti. Va­li­tuk­set ovat tä­hän as­ti vain vii­vyt­tä­neet han­ket­ta."

Ennakkoluulojen­­­­­ häl­ven­tä­mi­sek­si tu­le­vien asuk­kai­den van­hem­mat ko­ko­si­vat esit­te­ly­leh­ti­sen, jo­hon tu­li ku­va jo­kai­ses­ta nuo­res­ta ja ly­hyt ker­to­mus hä­nen vam­mai­suu­des­taan. He ja­koi­vat esit­teen lä­hi­seu­dun jo­kai­seen asun­toon. Ei aut­ta­nut.

Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen jäl­keen va­lit­ta­jat ha­ki­vat va­li­tus­lu­paa kor­keim­mas­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta. Lu­paa ei tul­lut, mut­ta ai­kaa me­ni taas kuu­kau­sia.

Asuntola­­ val­mis­tu­nee va­li­tus­ten ta­kia vas­ta vuon­na 2015. Kau­pun­gin vuok­ra­ton­til­le ra­ken­net­ta­van ta­lon omis­taa asu­mis­pal­ve­lu­sää­tiö As­pa ja ra­hoit­taa val­tion asun­to­ra­has­to Ara.

Asun­toon muut­taa 15 vai­keas­ti ke­hi­tys­vam­mais­ta, jois­ta on tie­dos­sa jo kym­me­nen. 15–24-vuo­tiaat nuo­ret ei­vät osaa juu­ri pu­hua ei­vät­kä pys­ty liik­ku­maan it­se­näi­ses­ti. Naa­pu­rus­tol­le he oli­si­vat lä­hes nä­ky­mät­tö­miä.

Jou­kos­sa on esi­mer­kik­si cp-vam­mai­sia ja au­tis­te­ja. Mel­kein jo­kai­sel­la on li­säk­si epi­lep­sia. Nuo­ret vaa­ti­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­vaa, jo­ka on ol­lut hei­dän ko­ko elä­män­sä ajan omien van­hem­pien vas­tuul­la.

"Mo­ni van­hem­pi on ai­van lo­pus­sa. Va­lit­ta­jien pi­täi­si miet­tiä, mi­ten suh­tau­tui­si­vat, jos he ja hei­dän lap­sen­sa oli­si­vat täs­sä ase­mas­sa", Ti­mo Joen­suu sa­noo. "Naa­pu­rien asen­ne tun­tuu kai­ken kaik­kiaan to­si pa­hal­ta."

Kun ke­hi­tys­vam­mais­ten seu­rue liik­kuu hil­jak­seen naa­pu­ri­ta­lo­jen ohi, pi­haan­sa hoi­ta­va mies sam­mut­taa ruo­hon­leik­ku­rin ja ka­toaa si­sä­ti­loi­hin.

Toi­sen ta­lon edus­tal­la kak­si rott­wei­le­ria hauk­ku­vat lä­hes­ty­väl­le tun­te­mat­to­mien jou­kol­le. Koi­rien isän­tä Henrik Lampén tun­nus­tau­tuu asun­to­lan vas­tus­ta­jak­si. Syi­tä riit­tää: "Met­säs­sä asuu lii­to-ora­via, jo­ten sii­hen pääl­le on vä­hän has­sua ra­ken­taa. Tut­ki­jat pa­ni­vat juu­ri pan­nan kau­laan yh­del­le, jo­ka oli ras­kaa­na. Li­säk­si on tik­ko­ja, ket­tu­ja, peu­ro­ja ja pöl­lö­jä."

"Jos asun­to­la osoit­tau­tuu liian kal­liik­si yl­lä­pi­tää, ta­lo voi­daan muut­taa vaik­ka pa­ko­lais­ten vas­taa­not­to­kes­kuk­sek­si. As­pa pyö­rit­tää myös nii­tä."

"Jä­te­huol­to ja ruo­ka­toi­mi­tuk­set tuo­vat pal­jon lii­ken­net­tä, ku­ten in­va­tak­sit, joil­la he mat­kus­ta­vat, mi­nun ve­ro­ra­hoil­la­ni."

Espoon­ ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta myön­tä­nee Vil­la Hu­vik­si ni­me­tyl­le asun­to­lal­le ra­ken­nus­lu­van 26. ke­sä­kuu­ta. Lu­pa­ha­ke­mus on poi­ki­nut nel­jä huo­mau­tus­ta. Lu­vas­ta va­li­te­taan var­mas­ti.

Ai­na­kin naa­pu­ri Lampén ai­koo jat­kaa vas­tus­tus­taan joh­don­mu­kai­ses­ti. "Sen ver­ran pi­dän nii­den lii­to-ora­vien puol­ta."

HS


- Tervetuloa Fiktiivisten keskustelujen haastatteluun, Riilahti-seuran julkisivu-, puutarha- ja legislaatiolautakunnan varasihteeri Anja-Ritva von Trippenhoff.
- Kiitos.
- Neljän vuoden aikana riilahtelaiset ovat vastustaneet kehitysvammaisten nuorten asuntolahanketta. Miksi?
- Olette varmasti lukenut valitukset, joissa vedottiin muun muassa asuntojen arvon alenemiseen, häiritsevään kuljetusliikenteeseen, rakennuksen sopimattomuuteen pientaloalueelle ja liito-oraviin.
- Toki olen tutustunut aineistoon. Hallinto-oikeus on kuitenkin hylännyt kaikki nämä valitukset perusteettomina, näin ollen vaikuttaa siltä, että kyseessä on vain kiusanteko. Anja-Ritva von Trippenhoff, onko asia näin?
- Ei tietenkään. Rivien välistä on kuitenkin luettavissa syvä huoli.
- Syvä huoli mistä?
- No tietysti vähemmistöjen kohtelusta.
- Haluatteko tarkentaa?
- Kehitysvammaiset nuoret, jotka tähän asuntolaan asutettaisiin, tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. He eivät pysty välttämättä liikkumaan yksin tai toimimaan.
- Näinhän se on. Joten…
- Joten on selvää, että he eivät välttämättä pysty toimimaan yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa tilanteissa samalla tavalla kuin perusterve ihminen kykenee.
- Mihin pyritte tällä?
- Nykyisen asuntolahankkeen mukaan nämä täysin viattomat nuoret ollaan sijoittamassa asumaan alueelle, jota asuttavat itsekeskeiset hirviömäiset ihmisperseet. Kuka voisi tehdä niin julman tempun lapsille? En minä ainakaan. Siksi asuntolahanke on peruttava.
- Kiitos haastattelusta, Riilahti-seuran julkisivu-, puutarha- ja legislaatiolautakunnan varasihteeri Anja-Ritva von Trippenhoff.
- Kiitos.

0 vastalausetta: